Fravalg af revision af årsrapporten har siden 2006 været muligt for små virksomheder har siden 2006. Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal uændret udarbejdes efter reglerne i Årsregnskabsloven.

Fravalg af revision kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Betingelser for at fravælge revision
Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Særligt for holdingselskaber
I holdingselskaber beregnes størrelserne på balancesum, nettoomsætning og antal ansatte som summen af balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i virksomheden selv, og i alle de virksomheder, den besidder kapitalandele i og samtidig udøver betydelig indflydelse over.

Ved opgørelsen af, om en holdingvirksomhed opfylder størrelsesgrænserne for fravalg af revision, kan der anvendes en af de følgende to metoder:

Metode 1: Balancesum, omsætning m.v. fra associerede virksomheder indregnes 100 pct. uanset ejerandel, men interne transaktioner m.v. elimineres. Der foretages fuld eliminering ved transaktioner med associerede virksomheder.

Metode 2: Beregningsmetode ligesom metode 1, dog uden eliminering af interne transaktioner. Ved anvendelse af denne mulighed forhøjes beløbsgrænserne for balancesum og omsætning med 20 pct.

Fravalg af revision ved stiftelse af virksomhed
Fravalg af revision kræver, at:

  1. det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapporter ikke skal revideres,
  2. virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor

Erhvervsstyrelsen accepterer dog, at man kan nøjes med, at det er anført i vedtægterne, fordi vedtægterne betragtes som en integreret del af stiftelsesdokumentet.

Fravalget af revisionen registreres automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder, der fravælger revision ved stiftelsen skal være opmærksomme på, at den første årsrapport vil blive underlagt revisionspligt, hvis virksomheden overskrider to af de tre ovennævnte grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår.

Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår
Fravalg af revision kræver, at:

  1. fravalget er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling
  2. virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor
  3. det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision – og at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.

Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, skal oplysningerne, jf. punkt 3 og 4, gives i ledelsesberetningen.

Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indberette de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen via Virk Indberet. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Fortsættelse af fravalg af revision
Virksomhedens ledelse skal hvert år i årsrapportens ledelsespåtegning erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision fortsat er opfyldt. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, skal oplysningerne gives i ledelsesberetningen.

Hvis virksomheden på balancedagen og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport for det pågældende regnskabsår revideres.

Hvis formalia ikke er overholdt
Hvis ovenstående formalia ikke er overholdt, kan det i følgende situationer have som konsekvens, at virksomheden ikke kan fravælge revision, og at årsregnskabet derfor (fortsat) skal revideres.

Efter fravalg af revision
Når din virksomhed har fravalgt revision kan virksomheden frit vælge, hvem der skal udarbejde og indberette virksomhedens årsrapport. Vi anbefaler, at virksomheden kun gør arbejdet selv i de tilfælde, hvor virksomheden har de rette kompetencer og ressourcer til rådighed. Kravene til årsrapporten er de samme, om regnskabet er revideret eller ej. Der er således fortsat en jungle af lovgivningsmæssige krav, formalia og praksisser at navigere sig igennem som selskabsledelse.

Vi kan hjælpe
Kontakt os endelig, hvis du påtænker at fravælge revision af din virksomheds årsrapport. Så kan vi hjælpe dig trygt gennem processen.

Vi kan også hjælpe med at udarbejde og indberette din virksomheds årsrapport. Til en pris der er garanteret væsentligt lavere end et revideret årsregnskab – uden at vi går på kompromis med kvaliteten. Vi er blot ikke underlagt de processer i en revision som for langt de fleste små virksomheders årsrapporter er helt urimeligt tunge og ressourcekrævende – og dermed dyre for virksomheden at være underlagt.

Modtag nyhedsbrevet.

…Og vær på forkant med relevante ændringer i den finansielle verden.

Din tilmelding var succesfuld.
Der opstod desværre en fejl ved tilmeldingen. Dobbelttjek venligst din email adresse, eller kontakt os direkte for personlig hjælp.

Relaterede Indlæg

Modtag personlig rådgivning.

Ring til os i dag på +45 26 49 93 77

Bliv kontaktet

Vi vender tilbage indenfor én hverdag.