Selskabsselvangivelse
Selskabets selvangivelse er central i den løbende kommunikation med Skattestyrelsen, idet den danner grundlag for selskabets skatteansættelse – og for eventuelle efterfølgende drøftelser.

Selskabsselvangivelsen indberettes digitalt via TastSelv Erhverv på Skattestyrelsens hjemmeside. Udarbejdelsen sker på baggrund af selskabets opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst og øvrige forhold i indkomståret.

Selskabets skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige love og regler. Den skattepligtige indkomst er dermed ikke opgjort på samme måde som selskabets regnskabsmæssige resultat. Der gælder således en hel række midlertidige og permanente forskelle mellem de to opgørelser, som er vigtige at holde sig for øje, når selskabets skattepligtige indkomst skal opgøres. Her kan som eksempler nævnes:

  • Permanente forskelle: Repræsentationsudgifter (se særskilt blogindlæg), bøder og afgifter, renter på skattegæld, tab/gevinst ved salg af kapitalandele
  • Midlertidige forskelle: Igangværende arbejder, forudbetalte omkostninger, afskrivninger, hensættelser

I koncernforhold skal der i de enkelte koncernforbundne selskaber opgøres en særskilt beregning af selskabets skattepligtige indkomst – og herefter udarbejdes en sambeskatningsopgørelse. Administrationsselskabet i sambeskatningskredsen selvangiver koncernens samlede skattepligtige indkomst – og fordeler herefter den eventuelt betalbare skat mellem de koncernforbundne selskaber. De øvrige selskaber i sambeskatningen laver såkaldte 0-angivelser. Bemærk, at national sambeskatning er obligatorisk, og at denne omfatter alle koncernforbundne danske selskaber.

Hvorvidt der er tale om koncernforhold i skattemæssig forstand beror på en konkret vurdering. Udgangspunktet er dog, at såfremt et selskab udøver bestemmende indflydelse over et andet selskab, skal selskaberne sambeskattes.

Fristen for at indberette selvangivelsen er 6 måneder efter indkomstårets udløb, dog senest 1. august året efter. For selskaber, der opløses, skal der inden 1 måned efter opløsningen sendes en anmeldelse til SKAT med opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår.

Hvis selskabet ikke selvangiver til tiden, skal selskabet betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag fristen overskrides. Dog højst 5.000 kr. Skattestyrelsen beregner skattetillæg for hvert af de selskaber i en sambeskattet enhed, der ikke har indberettet selvangivelsen til tiden. Det maksimale skattetillæg på 5.000 kr. opgøres altså pr. selskab. Det samlede skattetillæg opkræves på administrationsselskabets årsopgørelse.

Selvstændigt erhvervsdrivende
Har du en personlig virksomhed, skal du indberette en udvidet selvangivelse. Denne skal udfyldes og indberettes senest 1. juli året efter regnskabsåret. Det kan dog være en god idé at foretage indberetningen hurtigst muligt, så du kan få adgang til sin årsopgørelse. Det bemærkes, at din ægtefælle ikke kan få adgang til sin årsopgørelse, før du har indberettet din udvidede selvangivelse.

Din personlige selvangivelse er en del af den udvidede selvangivelse, som skal udfyldes, hvis du har job ved siden af din virksomhed, og hvis du har kapitalindkomst fra lån eller lignende og aktieindkomst fra porteføljeaktier.

Selvangivelsen indberettes digitalt i TastSelv via TastSelv Borger. For at bruge systemet skal du enten have en digital signatur eller benytte din personlige TastSelv-kode.

Oplysningerne du skal indberette, skal du have fra dit regnskabsprogram eller fra dit bogføringsark, hvor du har ført regnskab med dine indtægter og udgifter i løbet af året.

Du skal for din virksomhed udfylde rubrikkerne i sektionen ’Virksomhedsbeløb’. Såfremt du anvender kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen skal du også udfylde de rubrikker, der vedrører disse. Herefter skal rubrikkerne i sektionen ’Virksomhedsoplysninger’ indtastes.

Omsætter din virksomhed for mere end kr. 300.000 i indkomståret har du pligt til at indberette supplerende regnskabsoplysninger.

Nå alle relevante rubrikker er udfyldt godkender du selvangivelsen. Du får herefter vist en kvitteringsside. Du er nu færdig med at selvangive, og kan se din årsopgørelse (det samme kan din ægtefælle).

Som hovedregel skal du som selvstændigt erhvervsdrivende ikke længere indsende skatteregnskab sammen med selvangivelsen. I stedet skal du udfylde rubrikkerne om regnskabsoplysninger på den udvidede selvangivelse eller selvangivelsen for begrænset skattepligtige. Kun hvis Skattestyrelsen beder om det, skal du indsende skatteregnskab eller andet regnskabsmateriale. Se skemaet herunder:

Indehavere af virksomheder fritaget for at give regnskabsoplysninger efter omsætningsgrænsen på 300.000 kr. skal dog besvare spørgsmål om revisorbistand.

Hvis du driver eller deltager i flere virksomheder, skal du give regnskabsoplysninger for hver virksomhed for sig. Om du driver én eller flere virksomheder, må du afgøre med udgangspunkt i, hvad man i almindelig sprogbrug forstår ved én virksomhed. Driver du fx en udlejningsejendom samtidig med en fabrikationsvirksomhed, er der tale om to virksomheder. Driver du flere ensartede virksomheder, fx landbrug og maskinstation, kan de betragtes som én virksomhed.

Vi kan hjælpe
Hvis du har behov for hjælp til din udvidede selvangivelse, er du meget velkommen til at kontakte os. Herunder også, hvis du har spørgsmål til valg af virksomhedsform eller behov for hjælp til bogføringen eller anden styring af virksomheden.

Ligeledes kan vi hjælpe med at udarbejde selskabsselvangivelsen – herunder også med beregningen af selskabets skattepligtige indkomst og eventuelt sambeskatningsindkomst.

Modtag nyhedsbrevet.

…Og vær på forkant med relevante ændringer i den finansielle verden.

Din tilmelding var succesfuld.
Der opstod desværre en fejl ved tilmeldingen. Dobbelttjek venligst din email adresse, eller kontakt os direkte for personlig hjælp.

Relaterede Indlæg

Modtag personlig rådgivning.

Ring til os i dag på +45 26 49 93 77

Bliv kontaktet

Vi vender tilbage indenfor én hverdag.