Har din virksomhed midlertidig knaphed på ressourcer eller kompetencer, kan vi hjælpe jer med at blive klar til revisionen. Vi kan udarbejde fysiske eller elektroniske revisormapper med al den dokumentation, som vi ved, revisor vil efterspørge.

Vi gennemgår jeres saldobalance sammen med virksomhedens regnskabsansvarlige – og udarbejder på baggrund heraf en forberedelsesliste, som vi i samarbejde med den regnskabsansvarlige får klargjort, inden revisionens opstart. Arbejdet kan også tage udgangspunkt i revisors egen forberedelsesliste til virksomheden, hvis en sådan er modtaget.

Klargøringen kan bl.a. bestå af:

 • Afstemninger af balancekonti
 • Udarbejdelse af anlægskartotek
 • Bankafstemninger
 • Udarbejdelse af momsafstemning og -sandsynliggørelse
 • Regulering af skyldig og udskudt skat
 • Bogføring af relevante efterposteringer og omposteringer
 • Udarbejdelse af notater omkring indregning, måling og præsentation af særlige regnskabsmæssige poster

Vi sørger for, at materialet kan afleveres rettidigt til revisor. Og vi besvarer gerne alle spørgsmål fra revisor omkring det fremsendte materiale.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at blive klar til revisionen.

Har din virksomhed midlertidig knaphed på ressourcer eller kompetencer, kan vi hjælpe jer med at rydde op i bogholderiet. Og vi kan samtidig hjælpe med at identificere, hvor og hvordan problemerne er opstået. Herefter kan vi hjælpe jer med at forbedre forretningsgangen for de enkelte typer af transaktioner, så i undgår at komme i samme situation igen i fremtiden. Herunder kan vi udarbejde afstemningsmodeller og andre værktøjer til brug for bogholderiet, som gør det mere lettere at overskue og styre.

Hvis virksomheden har brug for kompetenceudvikling i bogholderiet, kan vi afholde en work shop, hvor vi sammen gennemgår bogholderiet og kommer med forslag til, hvordan i kan styrke virksomhedens processer og interne kontroller. Vi kan desuden oplære nye medarbejdere, så de bliver sat grundigt ind i jeres bogholderi og regnskab – og har den bedste chance for hurtigt at blive selvkørende.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at få ryddet op i bogholderiet. Vi kan tage opgaven med kort varsel og sikre, at der igen kommer system og overblik i bogholderiet.

Vi yder bogføringsassistance til virksomheder i alle størrelser og brancher. Vi kan varetage hele bogføringen eller blot assistere jeres nuværende bogholder. Eller vi kan assistere dig, hvis du selv ønsker at blive sat ind i, hvorledes man bogfører – og selv ønsker at udføre dette fremadrettet.

Vi kan lave bl.a. hjælpe med følgende:

 • Udarbejdelse af en månedlig eller kvartalsvis bogføring
 • Opgøre og indberette moms
 • Afstemme balanceposter
 • Lave nødvendige reguleringer
 • Bankafstemninger
 • Beregning og afregning af skat
 • Foretage oprydning i bogholderiet

Skulle vi i forbindelse med ovenstående opgaver blive opmærksomme på uhensigtsmæssigheder i den eksisterende bogføring, vil vi gøre opmærksom på dette og komme med vores forslag til, hvordan dette kan udbedres.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med bogføringen. Så finder vi en løsninger, der passer til netop jeres behov.

Som virksomhedsejer skal man typisk udarbejde tre typer budgetter for at have et samlet billede af den forventede udvikling i virksomheden:

 • Etableringsbudget: Skal give overblik over, hvor mange penge der skal til at starte virksomheden
 • Driftsbudget: Skal vise virksomhedens planlagte og forventede omsætning med tilhørende omkostninger for budgetperioden
 • Likviditetsbudget: Har som formål at sikre likviditeten, fordi man i dette budget kan se, om man måned for måned har penge nok til rådighed

Vi kan bistå med udarbejdelsen af disse budgetter og hjælpe dig og din virksomhed med at skabe et samlet billede af den forventede økonomiske udvikling i virksomheden.

Budgetteringen hjælper dig med at vurdere lønsomheden i den fremtidige drift og skaber et overblik over udviklingen i pengestrømmene (har virksomheden den fornødne likviditet til rådighed). Desuden udgør budgettet sammen med regnskabet en basis for analyser af afvigelser fra planerne og de forventede resultater i virksomheden.

Hvis budgetterne viser, at forretningsplanen ikke kan opfylde de satte mål om lønsomhed og/eller viser, at finansieringen ikke kan skaffes, kan vi hjælpe med at revurdere forretningsplanen.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med budgetteringen.

Der er rigtig mange ting at holde styr på, når man starter virksomhed. Vi kan hjælpe dig trygt gennem processen og sikre, at din virksomhed får den bedste start. Vi kan bl.a. hjælpe med:

 • Udarbejdelse af forretningsplan
 • Valg af virksomhedsform
 • Stiftelse af selskab
 • Registreringer
 • Budgettering
 • Opstart af bogholderi
 • Forsikringer
 • Overblik over skat og moms og indberetningsfrister
 • NemID medarbejdersignatur
 • Andre overvejelser ifm. opstarten

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at starte din virksomhed trygt op.

Hvis du i en periode har knappe ressourcer, kan vi træde til og hjælpe med opgaver inden for finansiel controlling. Vi har begge erfaring som finansielle controllere og kan bruge denne erfaring til at hjælpe dig og din virksomhed. Vi kan bl.a. hjælpe med følgende opgaver:

 • Rapportering til moderselskab og ledelse
 • Udarbejdelse af notater til ledelse / revisor
 • Afstemninger
 • Identifikation og dokumentation af interne kontroller
 • Gennemgang og beskrivelser af forretningsgange
 • Budgettering og forecasts
 • Ekstern rapportering
 • Klargøring til revision
 • Udarbejdelse og indberetning af årsrapporter
 • Kvalitetssikring af årsrapporter
 • Udarbejdelse af koncernregnskaber
 • Udarbejdelse af selvangivelser og sambeskatningsindkomst
 • Position papers
 • Gennemgang af måneds- og årsafslutningsproces

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at udfylde rollen som controller for en kortere eller længere periode. Eller ved oplæring af nystartede controllere.

Går du med en drøm om en fremtid som iværksætter, kan vi hjælpe dig til at organisere dine tanker og ideer. Ligeledes kan vi hjælpe dig med alt det praktiske, når du føler dig klar til føre drømmen ud i livet. Vi har selv været gennem processen og kan benytte vore erfaringer samt vores baggrund som revisorer til at give dig en god start ud i iværksætteriet.

Vi kan efter opstarten fungere som mentor og sparringspartner, indtil du føler dig helt klar til at stå på egne ben. Herefter kan vi fungere som din finansielle sparringspartner med bl.a. udarbejdelse af årsregnskaber og selvangivelser.

Vi kan også hjælpe dig med at søge investeringer hos Innovationsfonden m.fl. Herunder give dig feedback på din ansøgning, inden du sender den af sted til InnoBooster.

Opstarten som iværksætter kan (og bør) være rigtig hårdt arbejde. Vi hjælper dig trygt gennem processen, så du kan fokusere på din virksomheds succes, mens vi sikrer dig mod unødige bump på vejen.

Vi kan hjælpe dig med alle de praktiske aspekter i forbindelse med stiftelse af selskab. Vi kan herunder være behjælpelige med at vejlede omkring valg af selskabsform og den mest hensigtsmæssige selskabsstruktur.

Vi udarbejder de relevante dokumenter såsom stiftelsesdokumenter og vedtægter. Hvis flere end én person skal eje virksomheden, kan vi bistå med kontakten til advokat i forbindelse med udarbejdelse af anpartshaver- eller aktionæroverenskomster (ejeraftale), hvor i internt har aftalt ’spillereglerne’.

Stiftelsen af selskabet kan vi foretage fra dag til dag online hos Erhvervsstyrelsen.

I løbet af processen vil du sandsynligvis opleve at have spørgsmål til små og store forhold i forbindelse med stiftelsen – og her er vi med dig hele vejen. Dette gælder både før, under og efter stiftelsen af dit selskab. Vi fører dig trygt gennem processen og kontakter dig, når der er behov for din involvering.

Hvis du har truffet beslutning om at lukke dit selskab ned, kan vi være behjælpelige med at opløse det via en såkaldt betalingserklæring.

Nedlukning af selskab ved betalingserklæring er rent administrativt en langt mere enkel (og dermed billigere) procedure end likvidation – og kræver ikke håndtering fra en selskabsadvokat. Eneste ulempe ved betalingserklæringen er, at du som ejer vil være personligt ansvarlig overfor eventuelle kreditorer, som måtte melde sig efter nedlukningen af selskabet. Denne risiko hjælper vi dig med at afklare, før nedlukningen igangsættes.

En betalingserklæring er en tilkendegivelse fra samtlige af selskabets ejere om, at alt gæld er betalt, og at selskabet ønskes lukket. For at lukke dit selskab med en betalingserklæring kræves det altså, at selskabet kan betale alle kreditorer i forbindelse med nedlukningen. Hvis selskabet ikke kan betale kreditorer – og dermed er insolvent – skal selskabet tages under konkurs i stedet. Nedlukning med betalingserklæring kan også kun foretages, hvis selskabet er enten et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Vi hjælper dig trygt gennem hele processen:

 1. Overblik over selskabets økonomi – herunder at selskabet er solvent
 2. Opnåelse af enighed om lukning blandt ejere
 3. Betaling til kreditorer
 4. Gennemgang af skattekonto og evt. afregning af negativ saldo
 5. Indhentelse af skatteerklæring
 6. Udarbejdelse og indberetning af betalingserklæring

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at nedlukke din virksomhed, og hvad du skal være opmærksom på.

OBS! Det er fra og med 15. april 2019 ikke længere muligt at stifte et IVS.

Folketinget har vedtaget, at IVS formen afskaffes. Samtidigt sænkes kapitalkravet til ApS til kr. 40.000.

Eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år omregistrere sig til ApS (hvis kapitalkravet kan imødekommes) eller lade sig opløse. IVS’er som ikke overholder den 2-årige tidsfrist vil blive tvangsopløst.

Når der er opsparet kr. 40.000 i selskabskapital i dit IVS, har du mulighed for at omregistrere det til et ApS. Driftsmæssigt har det ingen betydning, men rent praktisk har det betydning for långivere og kreditorer, at selskabet ikke er et IVS – idet den bagvedliggende kapital dermed er større.

Når du som iværksætter på et tidspunkt opnår en selskabskapital på 40.000 kr., vil det derfor være fordelagtigt at omdanne dit IVS til et ApS. En af fordelene ved at omdanne et IVS til ApS vil være, at du kan tiltrække eventuelle investorer, leverandører eller samarbejdspartnere, da disse vil have en større tillid til dit selskabs økonomiske grundlag.

Vi kan hjælpe dig trygt gennem processen, og vi har et fast samarbejde med godkendt revisor, som skal erklære sig om den foreliggende kapital i selskabet ved omregistreringen.

Idet der reelt er tale om en omregistrering og ikke en omdannelse af dit IVS til ApS, er processen ganske hurtigt klaret.

Der er ikke nogen skattemæssige konsekvenser forbundet med en omdannelse af et IVS til et ApS. Skatteforholdene vil derfor fortsætte som de hidtil har gjort.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at omregistrere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, og hvad du skal være opmærksom på.

Vi Giver Dig Mere Tid Til Din Forretning!

Ved At Have Fokus På Din Virksomhed og Jeres Behov