Med udgangspunkt i den bogførte balance og resultat før skat hjælper vi din virksomhed med at opgøre selskabets skattepligtige indkomst. Vi opsøger den fornødne viden og virksomhedens forhold for at kunne beregne alle permanente og midlertidige afvigelser ift. det regnskabsmæssige resultat i virksomheden. Herunder også beregning af den skattemæssige driftsmiddelsalo.

Vi hjælper også med at udarbejde en elektronisk mappe til dokumentation for de skattemæssige reguleringer, så du altid har det klart, hvis SKAT eller revisor skulle spørge til det.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at opgøre den skattepligtige indkomst og relaterede opgaver.

National sambeskatning er obligatorisk og omfatter alle koncernforbundne danske selskaber, faste driftssteder samt fast ejendom i Danmark. Det øverste moderselskab i koncernen agerer som såkaldt administrationsselskab. Det er administrationsselskabet, som har ansvaret for den samlede selvangivelse for alle de sambeskattede selskaber. Administrationsselskabet er endvidere SKATs kontakt til de sambeskattede selskaber.

Vi kan hjælpe din virksomhed med at definere sambeskatningskredsen samt udarbejde sambeskatningsopgørelsen, herunder hjælpe med at beregne den skattepligtige indkomst i hvert af de sambeskattede selskaber.

Vi kan yderligere assistere omkring den praktiske håndtering af at afsætte og bogføre de skyldige eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag. Herunder og praktikken omkring afregning til administrationsselskabet samt klassifikation i årsregnskabet.

Såfremt et sambeskattet selskab har negativ indkomst, der anvendes til modregning i indkomsten i andre sambeskattede selskaber, hjælper vi med at dokumentere skatteværdien af det anvendte underskud.

Vi kan også være behjælpelige med at beregne periodeopgørelser for selskaber, der ind- eller udtræder af sambeskatningen.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at beregne og håndtere sambeskatningen.

Vi kan hjælpe med at udarbejde din personlige virksomheds udvidede selvangivelse eller dit selskabs selvangivelse. På den måde sikrer du, at selvangivelsen bliver udfyldt helt korrekt, at relevante bilag medsendes korrekt og at selvangivelsen bliver indberettet til tiden. Ved at inddrage os i arbejdet opnår du således sikkerhed for, at selvangivelsen udarbejdes optimalt.

For selskaber assisterer vi blandt andet med:

 • opgørelse af den skattepligtige indkomst
 • assistance med indberetning af selvangivelsen
 • sambeskatningsforhold
 • underskudsfremførsel mv.

For personlige selvangivelser assisterer vi blandet andet med:

 • udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelser
 • opgørelse af skattepligtig indkomst
 • assistance med indberetning af selvangivelse
 • virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, herunder forældrekøb

Vi udarbejder gerne selvangivelsen, foretager et review af selskabets udkast til selvangivelse eller foretager en overordnet gennemgang af selskabets udkast til selvangivelse. Alt sammen efter konkret aftale.

Når vi bistår med udarbejdelse af selvangivelsen, lægger vi vægt på, at selskabets ledelse har haft lejlighed til at tage stilling til de valgte principper og trufne skøn mv. Vi sikrer, at disse valg og skøn er inden for skattelovgivningen og gældende praksis.

Endelig sikrer vi os, at der er en klar sammenhæng mellem selvangivelsen og den skat, som afsættes i selskabets årsregnskab.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at udarbejde udvidet selvangivelse eller selskabsselvangivelse.

I forbindelse med udarbejdelse af din (og evt. din ægtefælles) selvangivelse kan vi også udarbejde en indkomst- og formueopgørelse med tilhørende skattemæssige specifikationer.

Indkomst- formueopgørelsen er at betragte som et personligt skatteregnskab. Formålet er typisk at give virksomhedsindehaveren, banken og rådgivere et overblik over den samlede økonomiske resultat og stilling.

Indkomst- og formueopgørelsen består af følgende elementer:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indehavererklæring
 • Revisors erklæring
 • Indkomstopgørelse, indehaver
 • Indkomstopgørelse, ægtefælle
 • Formueopgørelse, fælles
 • Noter

Udarbejdelsen af indkomst- og formueopgørelsen kan afsluttes med udarbejdelse af selvangivelsen og et personligt eller telefonisk møde efter ønske, hvor vi kan løbe indkomst- formueopgørelsen igennem og drøfter fremtidens muligheder.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe med din indkomst- formueopgørelse og anden skattemæssig assistance – herunder udarbejdelse af selvangivelse og opgørelsen af den skattepligtige indkomst under virksomhedsordningen.

Når du skal foretage et forældrekøb er det en god idé at inddrage Regnskabsgruppen Cph i processen. Vi yder kan hjælpe samt yde kompetent rådgivning om bl.a.

 • Købet – vi gennemgår købsaftalen og evt. øvrige dokumenter og rådgiver dig om indholdet heraf.
 • Valg af skatteordning – her eksisterer flere ordninger; personskatteordningen, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Hvilken ordning der passer bedst til dig afhænger bl.a. af dine øvrige indtægtsforhold og den finansieringsform der er valgt til ejendommen.
 • Udarbejdelse af regnskab – Når man foretager et forældrekøb driver man reelt en udlejningsvirksomhed og der er pligt til at udarbejde regnskabet for virksomheden.
 • Indberetning af selvangivelse – når man driver udlejningsvirksomhed skal man indberette en udvidet selvangivelse, dette skal ske ud fra den valgte beskatningsmodel, og her skal medtages en række poster fra regnskabet.
 • Vedligeholdelses- og driftsfradrag – i forbindelse med udlejningen har du ret til fradrag for de omkostninger du har til vedligeholdelse samt driften af din udlejning.
 • Lejefastsættelse – her er ingen entydige retningslinjer, så det er en god idé at få fastsat en korrekt leje fra starten, så der ikke bliver problemer med SKAT på sigt.
 • Udarbejdelse af lejekontrakt – Lejekontrakten skal udformes efter en helt speciel standard, og den skal skrives korrekt, da den eller kan blive erklæret ugyldig.

Momsreglerne er komplicerede og skifter ofte. Vi kan være behjælpelige med momsassistance for din virksomhed. Herunder:

 • Beregning af skyldig / tilgodehavende moms
 • Udarbejdelse af momsangivelser
 • Rettidig indberetning og betaling af moms (månedligt/kvartalsvist/halvårligt)
 • Momsafstemning
 • Momssandsynliggørelse
 • Øvrige afgifter
 • Bogføring af moms løbende
 • Momsregistrering
 • Brugtmoms-ordningen
 • Erhvervelsesmoms på køb af varer og ydelser i EU-lande samt 3. lande
 • Udarbejdelse af konsekvensberegninger af moms af fremtidige dispositioner

Vi kan også være behjælpelige med at gennemgå og simplificere virksomhedens bogføring og sikre, at bogholderiet er sat op til at efterleve de gældende momsbestemmelser.

Med os tilknyttet som sparringspartner vil vi løbende informere og assistere ved løbende ændringer af momsreglerne, således din virksomhed til en hver tid holder sig inden for Momslovens rammer og alle momsfradrag udnyttes fuldt ud.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med momsrelateret assistance.

Udarbejdelse af Transfer Pricing dokumentation er en omfattende proces, som kræver mange ressourcer fra virksomheden. Og det er en årligt tilbagevendende proces. Vi hjælper gerne:

 • med at dokumentere virksomhedens nuværende Transfer Pricing-politik. Arbejdet kan bestå i assistance i forbindelse med fremskaffelse af dokumentation for den faktiske prissætning, men kan også bestå i en mere begrænset indsats i form af review af den af virksomheden udarbejdede Transfer Pricing-dokumentation. Det aftales konkret, hvorledes arbejdet mest hensigtsmæssigt udføres
 • en årlig gennemgang af virksomhedens opdatering af den foreliggende Transfer Pricing-dokumentation. Ofte sker der en række ændringer i faktiske forhold, justeringer af den valgte prispolitik, faktiske afvigelser i forhold til de fastlagte politikker mv. Det er afgørende, at disse ændringer dokumenteres og indarbejdes i den gældende dokumentation.
 • ved en skatterevision. Det er vores erfaring, at det er hensigtsmæssigt så tidsligt som muligt i forløbet at udpege ansvarlige personer til at styre processen overfor skattemyndighederne.
 • at udarbejde en defence plan til opbevaring i virksomheden, som beskriver de steps der skal foretages i virksomheden, hvis en skatterevision bliver aktuel inden behørig Transfer Pricing dokumentation foreligger. Fristen for indsendelse af materiale er meget kort (60 dage), så det er afgørende, at alle relevante personer i processen kender sine opgaver og at der ligger en detaljeret men realistisk plan for perioden

Vi anbefaler, at virksomheden bruger denne dybdegående gennemgang af transaktioner og forretningsgange som lejlighed til at genoverveje, om afregningsprincipperne er i overensstemmelse med virksomhedens strategi og forretningsprincipper.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at udarbejde gyldig Transfer Pricing dokumentation.

Vi bistår gerne med skatteassistance til din virksomhed – uanset om den drives som personlig virksomhed eller i et selskab. Vi kan bl.a. hjælpe med følgende:

 • Årsopgørelse
 • Selvangivelse for personlige virksomheder og selskaber
 • Sambeskatning
 • Forældrekøb
 • Moms og afgifter
 • Opstartsrådgivning til nystartede virksomheder

Skattereglerne er ofte komplicerede og reglerne har det med at skifte hurtigt. Vi kan derfor hjælpe dig med at sikre dig, at din virksomhed altid lever op til de gældende skatteregler. Og at konsekvenserne ved ændringer af regler, bliver udnyttet optimalt og rettidigt i din virksomhed.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med relevant skattesassistance.

Vi Giver Dig Mere Tid Til Din Forretning!

Ved At Have Fokus På Din Virksomhed og Jeres Behov