Hvad kan vi hjælpe med?

Opgørelse af skattepligtig indkomst.

Med udgangspunkt i den bogførte balance og resultat før skat hjælper vi din virksomhed med at opgøre selskabets skattepligtige indkomst. Vi opsøger den fornødne viden og virksomhedens forhold for at kunne beregne alle permanente og midlertidige afvigelser ift. det regnskabsmæssige resultat i virksomheden. Herunder også beregning af den skattemæssige driftsmiddelsalo.

Vi hjælper også med at udarbejde en elektronisk mappe til dokumentation for de skattemæssige reguleringer, så du altid har det klart, hvis SKAT eller revisor skulle spørge til det.

Sambeskatning.

National sambeskatning er obligatorisk og omfatter alle koncernforbundne danske selskaber, faste driftssteder samt fast ejendom i Danmark. Det øverste moderselskab i koncernen agerer som såkaldt administrationsselskab. Det er administrationsselskabet, som har ansvaret for den samlede selvangivelse for alle de sambeskattede selskaber. Administrationsselskabet er endvidere SKATs kontakt til de sambeskattede selskaber.

Vi kan hjælpe din virksomhed med at definere sambeskatningskredsen samt udarbejde sambeskatningsopgørelsen, herunder hjælpe med at beregne den skattepligtige indkomst i hvert af de sambeskattede selskaber.

Vi kan yderligere assistere omkring den praktiske håndtering af at afsætte og bogføre de skyldige eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag. Herunder og praktikken omkring afregning til administrationsselskabet samt klassifikation i årsregnskabet.

Såfremt et sambeskattet selskab har negativ indkomst, der anvendes til modregning i indkomsten i andre sambeskattede selskaber, hjælper vi med at dokumentere skatteværdien af det anvendte underskud.

Vi kan også være behjælpelige med at beregne periodeopgørelser for selskaber, der ind- eller udtræder af sambeskatningen.

Udarbejdelse af selvangivelse.

Vi kan hjælpe med at udarbejde din personlige virksomheds udvidede selvangivelse eller dit selskabs selvangivelse. På den måde sikrer du, at selvangivelsen bliver udfyldt helt korrekt, at relevante bilag medsendes korrekt og at selvangivelsen bliver indberettet til tiden. Ved at inddrage os i arbejdet opnår du således sikkerhed for, at selvangivelsen udarbejdes optimalt.

For selskaber assisterer vi blandt andet med:

 • opgørelse af den skattepligtige indkomst
 • assistance med indberetning af selvangivelsen
 • sambeskatningsforhold
 • underskudsfremførsel mv.

For personlige selvangivelser assisterer vi blandet andet med:

 • udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelser
 • opgørelse af skattepligtig indkomst
 • assistance med indberetning af selvangivelse
 • virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, herunder forældrekøb

Vi udarbejder gerne selvangivelsen, foretager et review af selskabets udkast til selvangivelse eller foretager en overordnet gennemgang af selskabets udkast til selvangivelse. Alt sammen efter konkret aftale.

Når vi bistår med udarbejdelse af selvangivelsen, lægger vi vægt på, at selskabets ledelse har haft lejlighed til at tage stilling til de valgte principper og trufne skøn mv. Vi sikrer, at disse valg og skøn er inden for skattelovgivningen og gældende praksis.

Endelig sikrer vi os, at der er en klar sammenhæng mellem selvangivelsen og den skat, som afsættes i selskabets årsregnskab.

Indkomst-formueopgørelser.

I forbindelse med udarbejdelse af din (og evt. din ægtefælles) selvangivelse kan vi også udarbejde en indkomst- og formueopgørelse med tilhørende skattemæssige specifikationer.

Indkomst- formueopgørelsen er at betragte som et personligt skatteregnskab. Formålet er typisk at give virksomhedsindehaveren, banken og rådgivere et overblik over den samlede økonomiske resultat og stilling.

Indkomst- og formueopgørelsen består af følgende elementer:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indehavererklæring
 • Revisors erklæring
 • Indkomstopgørelse, indehaver
 • Indkomstopgørelse, ægtefælle
 • Formueopgørelse, fælles
 • Noter

Udarbejdelsen af indkomst- og formueopgørelsen kan afsluttes med udarbejdelse af selvangivelsen og et personligt eller telefonisk møde efter ønske, hvor vi kan løbe indkomst- formueopgørelsen igennem og drøfter fremtidens muligheder.

Moms.

Momsreglerne er komplicerede og skifter ofte. Vi kan være behjælpelige med momsassistance for din virksomhed. Herunder:

 • Beregning af skyldig / tilgodehavende moms
 • Udarbejdelse af momsangivelser
 • Rettidig indberetning og betaling af moms (månedligt/kvartalsvist/halvårligt)
 • Momsafstemning
 • Momssandsynliggørelse
 • Øvrige afgifter
 • Bogføring af moms løbende
 • Momsregistrering
 • Brugtmoms-ordningen
 • Erhvervelsesmoms på køb af varer og ydelser i EU-lande samt 3. lande
 • Udarbejdelse af konsekvensberegninger af moms af fremtidige dispositioner

Vi kan også være behjælpelige med at gennemgå og simplificere virksomhedens bogføring og sikre, at bogholderiet er sat op til at efterleve de gældende momsbestemmelser.

Med os tilknyttet som sparringspartner vil vi løbende informere og assistere ved løbende ændringer af momsreglerne, således din virksomhed til en hver tid holder sig inden for Momslovens rammer og alle momsfradrag udnyttes fuldt ud.

Har du brug for en personlig løsning?

Vi kan hjælpe med alle opgaver inden for årsrapport, årsregnskab, skat samt anden bogholderi- og regnskabsmæssig assistance.

Kontakt

Kontakt STB Regnskab.

Tak for din besked. Den er blevet sendt, og vi vender tilbage indenfor 24 timer. Har du akut brug for hjælp, så ring os venligst op.
Der opstod en fejl ved afsendelsen af din besked. Tjek venligst dine oplysninger og prøv igen, eller kontakt os direkte via mail eller telefon.

Andre ydelser.

Se alle ydelser

Regnskabsassistance

Udarbejdelse af perioderegnskaber til intern og ekstern brug.

Læs mere

Interim assistance

Midlertidig hjælp diverse administrative og resnskabsmæssige opgaver.

Læs mere

Anden assistance

Andre måder hvorpå vores ekspertise kan frigøre resourcer hos dig.

Læs mere